Ülkemizde COVID-19 pandemi süreci TÜBİTAK verileri:
(https://covid19.tubitak.gov.tr/turkiyede-durum)

 

Dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre COVID-19 pandemi süreci:
(https://covid19.who.int/)

 

Hastalık Kontrol Merkezleri (The Centers for Disease Control-CDC)’nin raporu:
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Coronavirus-Disease-2019-Basics)

 

COVID-19’a karşı kullanılabilecek dezenfektan listesi:
Sağlık Bakanlığı (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-biyosidal/dezenfektanlar-ve-genel-biyosidal-%C3%BCr%C3%BCnler-birimi/dezenfektanlar-ve-genel-biyosidal-urunler.html)
ABD Çevre Koruma Ajansı (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2)

 

Emerald makale çağrı sayfası:
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/services/authors/calls-for-papers?id=9000)

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İşyerlerinde Koronavirüse Karşı Alınması Gereken Önlemler Rehberi:
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40969/isyerlerinde-koronaviruse-covid-19-karsi-alinmasi-gereken-onlemler.pdf)

 

Ulusal kaynaklar:

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerinde aldıracağı tedbirler:
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/41225/yeni-koronavirus-salgini-kapsaminda-is-sagligi-ve-guvenligi-profesyonellerinin-isyerlerinde-aldiracagi-tedbirler.pdf)

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İşyerlerinde koronavirüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemler:
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40969/isyerlerinde-koronaviruse-covid-19-karsi-alinmasi-gereken-onlemler.pdf)

 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 ile ilgili oluşturduğu rehber(koronavirüs ile ilgili Türkçe resmi güncel veri ve bilgiler içerir):
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan COVID-19 Türkiye Platform’u, COVID-19 ile ilgili Türkçe bilimsel kaynaklar, yararlı bilgiler ve güncel durum ile ilgili veriler:
(https://covid19.tubitak.gov.tr/)

 

Koronavirüs COVID-19 Dünya Haritası: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin COVID-19 dünya haritası, çeşitli ülkelerin COVID-19 ile ilgili tanı, iyileşen ve ölüm sayısı ile ilgili güncel veriler:
(https://corona.cbddo.gov.tr/)

 

Kimlik: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin COVID-19 ile ilgili güncel haber ve araştırmaları:
(https://www.klimik.org.tr/koronavirus/)

 

Uluslararası kaynaklar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Pandemisi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 ile ilgili güncel veri ve haritaları, hızlı ve yararlı bilgiler, kamu bilgilendirmeleri, ulusal ve teknik rehberler, sağlık çalışanları ve kamu için çeşitli öneriler, güncellemeler vb. resmi bilgiler:
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

 

Johns Hopkins Üniversitesi & Tıp Koronavirüs Kaynak Merkezi: Johns Hopkins Koronavirüs Kaynak Merkezi COVID-19 ile ilgili en son güncellemeleri, verileri, haritaları ve eğilimleri, görselleştirmeleri ve yararlı bilgi ile kaynaklar:
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html)

 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Koronavirüs (COVID-19): Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ilgili beş farklı dilde kamunun sağlığı ile yararlı bilgiler sağlar, güncel bilgilendirmeler:
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html)

 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) COVID-19: Avrupa Birliği (AB) bünyesinde olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa ülkelerindeki COVID-19 ile güncel durum verileri, çeşitli teknik raporlar, rehberler vb. gibi yararlı bilgi ve bilgi kaynakları, kamuyu güncel durum hakkında bilgilendirmeleri:
(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic)

 

Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Koronavirüs (COVID-19): Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) koronavirüs hakkında en son araştırma bilgileri:
(https://www.nih.gov/health-information/coronavirus)

 

IMF ve COVID-19 (KORONAVIRÜS): Uluslararsı Para Fonu (IMF) COVID-19 pandeminin yarattığı global belirsizliğe ilişkin ekonomik ve finansal saptamalar üzerinde çalışır, üye ülkeleri desteklemek için çeşitli bilgiler ve kaynaklar:
(https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19)

 

Kanada Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (IPAC) Koronavirüs (COVID-19): Kanada’nın bir kamu sağlığı kurumu olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (IPAC) Kanada’daki ve dünyadaki COVID-19 durumu ile ilgili veriler, haritalar ve çeşitli yararlı bilgiler:
(https://ipac-canada.org/coronavirus-resources.php)

 

OECD Koronavirüs (COVID-19) ile Mücadele: Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), koronavirüs pandemisinin yaşamlarımız ve toplumlarımız üzerindeki etkileri ile mücadele eder ve sağlık sistemlerimizi güçlendirmeyi, işlerimizi güvence altına almamızı, işlerimizi ve eğitimimizi sürdürmemizi ve finansal piyasaları ve ekonomileri dengelememizi sağlamak üzere çözümler:
(http://www.oecd.org/coronavirus/en/)

Verilerle Dünyamız Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) – İstatistikler ve Araştırmalar: Oxford Martin Küresel Kalkınma Programı, Oxford Üniversitesi ve Küresel Değişim Veri Laboratuvarı (GCDL) ortak bir proje web sayfası olan Verilerle Dünyamız (Our World in Data), koronavirüs hastalığına karşı ilerleme sağlamak için günlük olarak güncellenen bir araştırma ve veri bankası:
(https://ourworldindata.org/coronavirus)

 

UNESCO COVID-19 Karşılığı: Dünyadaki eğitim kurumlarını geçici olarak kapanmak durumunda kaldığı için kapanan okulları ve eğitimi haritalıyor, eğitim, bilim ve bilgi yoluyla küresel dayanışmayı teşvik ederek COVID-19 sürecinde ülkeleri, kültürü ve mirası destekler:
(https://en.unesco.org/covid19)

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 


Oluşturma: 03 Haziran 2020