YÖK Açık Erişim Projesi kapsamında oluşturulan üniversitemiz açık erişim politikası, 04/07/2014  tarihinde gerçekleştirilen senato toplantısında karara bağlanmıştır. Politika metni aşağıdaki şekliyle kabul görmüştür.

 

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

 

Gerekçe

a)     Uşak Üniversitesi bünyesinde basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) bir araya toplanması  ve Üniversitemiz  bünyesinde uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir kurumsal akademik arşiv sistemi kurmak.

b)    Uşak Üniversitesi bünyesinde kurulacak Uşak Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi aracılığıyla üniversitemizin Kurumsal Akademik Arşiv sistemindeki verileri harmanlamak.

c)     Harmanlanan bilimsel yayınları açık erişim standartlarına uygun olarak ülke ve dünya bilim çevrelerinin hizmetine sunmak.

 

Dayanak

Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/C maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Bağlam

Üniversitemizin araştırma çıktılarına erişebilirlik:

a)     Temel amaçları arasında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapmak olan üniversitemizdeki araştırma çıktılarının açık erişim olarak yayımlanması, üniversitemizin ve dolayısıyla Türkiye’nin görünürlüğü ve yeni yapılacak araştırmalarda kamu ve özel sektörden daha fazla proje desteği alınmasını sağlayacaktır.

b)     Uşak Üniversitesinde üretilen bilimsel bilgi, etik ve yasalar çerçevesinde özgürce erişilebilir olmalıdır; çünkü bilimsel bilgiye erişim özgürlüğü tüm araştırmacılar için nitelikli bilgi ve buna dayalı ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesini sağlayacak çok önemli bir destek faktörüdür.

c)     Kurumsal akademik arşivimiz aracılığı ile üniversitemizde üretilen tüm akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi ve uzun süreli saklanması Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminin ürettiği tüm bilimsel çıktıların merkezi olarak harmanlanmasını, miktarının belirlenmesini, ulusal uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak sunulmasını sağlar.

Amaçlar

a)     Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulacak Akademik Arşiv Sistemi aracılığıyla Uşak Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemini oluşturmak, sistemdeki verileri harmanlamak ve paylaşılmasını sağlamak.

b)    Uşak Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların açık erişim standartlarına uygun olarak derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivimizde korunmasını sağlamak.

c)     Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların Kurumsal Akademik Arşivimizde saklanmasını sağlamak.

 

 

 

Tanımlar

Bu politika metninde adı geçen;

a)Yükseköğretim Kurumu: Devlet ve vakıf üniversiteleri, ileri teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan birimler ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

b)Uşak Üniversitesi mensubu: Bu metinde Uşak Üniversitesi Akademisyenleri, personel ve öğrencileri “Uşak Üniversitesi mensupları” olarak adlandırılmıştır.

c)Açık erişim: Araştırmacıların bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,

d)Kurumsal Akademik arşiv: Uşak Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik çalışmaların arşivlenerek açık erişime  sunulduğu sistemleri,

e)Akademik Arşiv: Kurumsal akademik arşivlerde arşivlenen yayınların merkezi olarak harmanlanmasını ve açık erişime sunulmasını,

f)İvedi Arşivleme/Opsiyonel Erişim: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş biçimlerinin ivedilikle Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde arşivlenmesi ve erişime açılması sürecini,

g)Arşivleme: Akademik çalışmaların Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolama sürecini,

ı)Ambargo: Araştırma süreçlerinin belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı tutulmasını ifade eder.

 

Kapsam

Bu politika Uşak Üniversitesi’nin doğrudan ya da dolaylı olarak desteklediği tüm akademik çalışmaları kapsar ve dağınık ortamda bulunan akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) Kurumsal Akademik Arşiv sistemimizde arşivlenmesini sağlar.

Akademik çalışmalar daha önce farklı bir üniversitenin kurumsal arşivinde arşivlenmişse ve internet aracılığıyla erişilebilir durumda ise, Kurumsal Arşiv Sistemimizde yeniden arşivlenmesine gerek yoktur.

 

İlkeler

1)     Uşak Üniversitesi makale sürümlerinde en üst düzeyde erişimin desteklenmesi için aşağıdaki süreçleri takip eder.

      a)     Arşivleme: Her üniversite mensubu hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanması için onaylanmış makalesinin bir sürümünü Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde ivedi olarak arşivler.

      b)     Açık Erişim/Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim: Üniversite mensupları yayınlarını “Açık Erişim” seçeneği ile dergilerde yayımlanmak üzere göndermeleri desteklenir. Yazarın yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim “kamuya açık erişim” ve “ambargo süresi sonunda açık erişim” (ambargo süresi 12 ayı geçmemelidir) olmak üzere iki başlıkta uygulanır.

2)     Yüksek lisans ve doktora dereceleri veren Uşak Üniversitesi, tezlerin Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde saklanmasını sağlar. Çalışmalarını yayımlamak veya buluşları için patent almak isteyen araştırmacılara, araştırmalarını Kurumsal Akademik Arşive gecikmeli olarak koymalarına imkân verir. Süre bitiminde bu yayınlar otomatik olarak erişime açılır.

3)     Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda mümkün olan en kısa sürede arşivlenir ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişim olur.

4)     Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Arşivde arşivlenir.

5)     Uşak Üniversitesi Kütüphanesi, yayınların derlenmesi ve standartlara uygun olarak Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde arşivlenmesi için üniversite mensuplarıyla koordineli olarak çalışır.

6)     Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi Kurumsal Akademik Arşiv sisteminin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi ve Yükseköğretim Açık Arşiv sistemine açık erişim standartlarında aktarılması süreçlerini koordine eder.

 

Lisanslama

Yasal koşullar çerçevesinde her üniversite mensubu akademik çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile Kurumsal Akademik Arşiv sistemin de depolamaya onay verir. Bu politika Uşak Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı tarafından takip edilir.

Çok Yazarlı Çalışmalarda Depolama Sorumluluğu

Uşak Üniversitesi mensupları birden fazla kurumda, birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri çalışmalarını üniversitemiz Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolayabilirler. Üniversitemizde birden fazla üniversite mensubumuz tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalarda ise kaynağı sadece ilk yazar depolar.

 

Politikanın Etkin Olarak Uygulanması

a) Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal Akademik Arşiv politikalarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Uşak Üniversitesi Rektörü gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve politikada yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevi üstlenir.

b)     Uşak Üniversitesi Rektörü Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu kurulmasına öncülük eder ve akademik birim temsilcileri ve kütüphane yöneticilerinden oluşan kurulun yürütücülüğünü üstlenir

c)     Uşak Üniversitesi Açık Erişim Danışma Kurulu.

-         Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı

-         Senato temsilcisi ( 1 )

-         Fen Bilimleri temsilcisi ( 1 )

-         Sosyal Bilimler temsilcisi ( 1 )

-         Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan’ından oluşacaktır.

d)    Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulları, Kurumsal Akademik Arşiv politikasının yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurul, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur. Öneri ve görüşler üniversite rektörlüğüne sunulur.


Oluşturma: 30 Mayıs 2018