Uşak Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
 
 
(2013/27 Sayılı Senato Kararı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58717)

 

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini ve birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Uşak Üniversitesi'ni,
b) Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı,
c) Merkez Kütüphane : Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesini
d) Şube Müdürlüğü: Başkanlığa bağlı yönetim birimini,
e) Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi ifade eder.
f) Kullanıcı : Kütüphaneden yararlanmak isteyen üniversite içinden ve üniversite dışından tüm kullanıcıları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

 

Kuruluş Amaçları

MADDE 5- (1) Kütüphaneler, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır.
Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;
a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.
c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir.
d) Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.

Kuruluş Şekli

MADDE 6- (1) Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla, merkez yerleşkenin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM

 

Yönetim

MADDE 7 – (1) Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ve Birim Kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönergenin 5’inci maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı'nın gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

Organlar

MADDE 8- (1) Kütüphane hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür;
a)Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
b)Şube Müdürlüğü,
c)Başkanlığa bağlı birim kütüphaneleri yöneticiliği.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

MADDE 9 – (1) Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı'nın genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak.
b) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, Şube Müdürlüğünden alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak.
c) Satın alma işlemlerinin Üniversite'nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
d) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak.
e) Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak.
f) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programlan düzenlemek.
g) Bibliyografya, tez katalogu, vb. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,
h)Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.
ı) Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonunda Rektörlüğe sunmak.
i) Daire Başkanı, tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekreter'e karşı sorumludur.

Şube Müdürü

MADDE 10- (1) Şube Müdürü tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanır. Görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kütüphanenin iş akışını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönergede zaman zaman yapılması gereken değişiklikleri belirler; başkanlığın onayından geçirdikten sonra uygular.
b) Kataloglama ve sınıflama işlerini düzenler ve işlemlerin düzenli yapılmasını sağlar.
c) Başkanlık ile bağlı birimlerin yayın sağlama işlerinin düzenlenmesini ve işlemlerini organize eder.
d) Yerleştirme işlerinin yapılması, koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri alır.
e) Kütüphane içinde ve dışında yararlandırmanın, kütüphanenin açık bulundurulması gerekli zamana göre yapılmasını sağlar.
f) Üniversite'de yapılan mastır, doktora vb. araştırma metinlerinden birer nüsha toplayarak gerekli işlemleri tamamlar.
g) Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını gerçekleştirir.
h) Kütüphanenin işleri ve gelecekle ilgili istekleri hakkında yıllık rapor hazırlayıp Daire Başkanlığına sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

 

MADDE 11- (1) Kütüphane hizmetleri "Teknik Hizmetler" ve "Okuyucu Hizmetleri" olarak ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler

MADDE 12- (1) Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.

MADDE 13 – (1) Teknik hizmetleri oluşturan servisler:
a) Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,
b) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,
c) Süreli Yayınlar Servisi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,
d) Ciltleme ve Onarım: Kütüphanede bulunan basılı kaynakların ciltlenmesi ve onarımı işlerini yürütür.
a, b ve c şıklarında sayılan işlerin tamamı kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür.

Okuyucu Hizmetleri

MADDE 14- (1) Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekil-de yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

MADDE 15- (1) Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler:
a) Müracaat Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür.
b) Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası ( gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.
c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.

İlişik Kesme

MADDE 16- (1) Üniversite mensuplarının ve öğrencilerinin Kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.
Bu belge kütüphane sorumlusu tarafından bizzat imzalanmalıdır. Toplu çıkış belgeleri imzalanmaz. Kütüphaneye gönderilen çıkış belgelerinin önce danışman ve bölüm başkanı tarafından imzalanması gereklidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
KÜTÜPHANELERDEN YARARLANMA

 

MADDE 17- (1) Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Fakat dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Ödünç Verme Esasları

a) Öğretim elemanları, en fazla 5 kitap 30 gün süreyle, Doktora, Yüksek Lisans, Lisans ve Ön lisans öğrencileri ve personel ise en fazla 3 kitap 15 gün süreyle ödünç alabilirler,
b) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez daha uzatılır,
c) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar,
d) Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.

Ödünç Alanın Yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Kütüphaneden herhangi bir materyali ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönergenin ilgili hükümleri uygulanır.

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

MADDE 19- (1) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.
a)Müracaat Eserleri, (sözlük, ansiklopedi, dizin vb.)
b)Süreli Yayınlar,
c)Tezler,
d)Atlas, harita ve slaytlar,
e)Müzik Notaları,
f)Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.
g) Yazma ve nadir basma eserler,
Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Gününden İade Edilmeyen Kitap ve Materyal

MADDE 20- (1) Ödünç aldığı kitap veya diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan kişiye başkaca hiçbir işleme gerek görülmeksizin, süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır. Yıl içinde uygulanacak günlük para ceza miktarı, her yıl Daire Başkanlığının önerisi ile Rektör tarafından belirlenir. Kendisine gecikme cezası uygulamasına başlanmış olan bir kişiye ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk ettirilen ceza tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.
Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap ya da materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Ayrıca gecikmeden doğan ceza da tahakkuk ettirilir. Üniversite mensuplarına uygulanan kitap kaybetme cezası aylıklarından kesilir.

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

MADDE 21 – (1) Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:
a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir.
b) Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.
c) Materyal kaybından dolayı tahsil edilecek miktar Uşak Üniversitesi Gelir Bütçesi'ne irat kaydedilir. 

Elektronik Yayınlardan Yararlanma

MADDE 22- (1) Uşak Üniversitesi mensupları, kendilerine sağlanan IP kodları ile, üniversite kütüphanesinin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından erişebilirler. Bu kullanım sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak maddi cezalar kendilerine rücu edilir.

Kütüphane Kuralları

MADDE 23-(1) Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulmaz.
2) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
3) Kütüphanede sigara içmek, yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
4) Bir eserin tümünün fotokopisi çekilmez.
5) Kütüphanede bulunan kaynaklar elektronik olarak korunduğundan, alarm çaldığı durumlarda arama yapılır.
6) Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya görevli tarafından kontrol edilir.
7) Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılmaz.
8) Kütüphane kullanıcıları kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik araç ve gereçlerin yerlerini değiştiremez.
9) Kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmeli, sorulduğunda kimlik kartı gösterilmelidir.
10) Ödünç işlemi tamamlanmadan kaynaklar dışarı çıkarılmaz.
11) Kaynakların iade işlemi kütüphane personelince yapılır. 
12)Kullanıcılar kütüphanede çalışma saatlerine uymalı, kapanış saatinden önce kütüp-haneyi terk etmelidir. 
13)Kütüphane materyalini izinsiz alan veya zarar verenler ve kütüphane kurallarına uymayanlar Rektörlüğe bildirilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

Özel Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

MADDE 24- (1) Karel (bireysel çalışma odası) Kullanım Kuralları
a) Kareller tek kişiliktir.
b) Kareller; akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.
c) Kullanım için form doldurulması ve görevliden kimlik karşılığı anahtar alınması ge-rekir. Karellerin kullanım süresi 4 saattir. Süre bitiminde başka kullanıcı yoksa görevlinin bilgi-
si dahilinde çalışmaya devam edilir.
d) Karellerde su haricinde yiyecek, içecek tüketilemez.

(2) Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları
a) Grup çalışma odaları hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında kullanılabilir. Bu odalar hafta sonu ve gece açık değildir.
b) Grup çalışma odaları 2 saatlik süre ile en az 8 kişiye tahsis edilebilir.
c) Grup çalışma odalarının anahtarı, form doldurarak görevliden kimlik karşılığında alı- nabilmektedir. 
d) Görevliye haber verilmeden, odalar kilitlenip terk edilemez. Böyle bir durumda şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.

(3) Oryantasyon, Eğitim ve Toplantı Odaları Kullanım Kuralları 
a) Kullanım önceliği
1- Birinci öncelik, kütüphane tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
2- İkinci öncelik, Uşak Üniversitesinin Akademik birimleri tarafından organize edilen 
etkinliklere verilir. 
3- Üçünü öncelik, öğrenci ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına verilir.
b) Oryantasyon, eğitim ve toplantı odalarının kullanımı için onlıne veya kütüphane görevlisi aracılığı ile ile form doldurulur.
c) Bu odaların kullanımı sonunda, odaya ait ekipmanlar, eşyalar ve materyaller ilk bu-lundukları konumda bırakılmalıdır.
d) Oryantasyon, eğitim ve toplantı odalarına, eşyalara,ekipmana hiçbir şekilde (kapıya,-duvara izinsiz yazı yazmak, afiş yapıştırmak vb.) zarar verilemez.
e) Oryantasyon, eğitim ve toplantı odalarında ses, kütüphanenin diğer hizmetlerini en-
gellemeyecek seviyede olmalıdır.
e) Oryantasyon, eğitim ve toplantı odalarında su haricinde yiyecek, içecek tüketilemez.
f) Uşak Üniversitesi Kütüphanesi’nin herhangi bir kullanım isteğini geri çevirme hakkı
vardır.

 

 

Kafeterya Kullanım Kuralları

MADDE 25- (1)Kafeterya dışında başka yerlere su haricinde yiyecek ve içecek götürülemez. 
2) Kafeterya’ya götürülen kütüphane materyali ödünç alınmış olmalıdır.
3) Kafeterya’da özel toplantı yapmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır.
4) Kayıp eşyalardan kafeterya işletmesi sorumlu değildir.
5) Kafeterya, Merkez Kütüphanesinin açık olduğu saatler içinde açıktır. 

 

ALTINCI BÖLÜM
KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ YAYIN İSTEME (ILL) İŞLEMLERİ

 

MADDE 26- (1) Kütüphaneler arası ödünç yayın isteme hizmetinden Uşak Üniversi- tesi akademisyenleri yararlanırlar. Bir başka kütüphaneden, bu yolla Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri 15 gün süreyle 3 kitap isteyebilirler.
2) Ödünç süresi 1 defa yenilenebilir. İade tarihinden önce sorumlu kütüphaneciye bilgi verilmelidir.
3) İade sürelerinde gecikme olduğunda öğretim üyelerinin istekleri işleme alınmaz.
4) Ödünç aldığı kitabın iadesini 7 günden fazla geciktiren kullanıcıya 1 yıl süre ile ö-dünç kitap verilmez.
5) Diğer kütüphanelerden yayın isteği yapan öğretim üyeleri, kargo masraflarını karşı-lamak zorundadırlar.
6) Dergiler, referans kaynakları, kitap dışı kaynakların isteği yapılmaz.
7) İstekler, kütüphane web sayfasında bulunan Kütüphaneler arası ödünç kitap istek for- mu doldurularak kütüphaneye iletmek suretiyle yapılmalıdır.

Diğer Kütüphanelerin Talebi:
1) Üniversiteler ve araştırma kurumları kütüphane yayınlarımızdan yararlanabilir.
2) İstekler için imza ve kaşeli ILL formlarının kütüphanemize fakslanması gerekmekte-dir.
3) 15 gün süreyle 3 kitap ödünç verilmektedir.
4) Kargo masrafı isteği yapan kütüphaneye aittir.
5) Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve kayıplardan isteği yapan kütüphane, kütüphanemize karşı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
DEĞER TAKDİR KOMİSYONU

 

MADDE 27 – (1) Değer Takdir Komisyonu, okuyucuların kaybettikleri kitap veya diğer materyalin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin takdir edilmesi ve bu değerin Üniversite Gelir Bütçesine aktarılması konusunda yıl sonunda bir sonraki yıl için faaliyet göstermek üzere Daire Başkanının tespit edeceği en az 3 kişiden oluşur.
Değer Takdir Komisyonu, zayi olan kitap veya diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınlar dâhil her türlü bilgiyi içeren Books in Print, Serials Director ve Yayınevleri Kataloglarını inceler, bu materyalin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değer tespitinde bulunur. Değer Takdir Komisyonu'nun kararı Daire Başkanı’nın onayına sunulur.
Değer Takdir Komisyonu, kütüphanemize bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin değerini demirbaş kayıtlarına geçirmek üzere tespit eder.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KOLEKSİYONU GELİŞTİRME POLİTİKASI

 

Genel Koleksiyon Politikası

MADDE 28- (1) Genel koleksiyon politikası; koleksiyon geliştirme, yenileme ve koleksiyonun genişletilmesi olarak özetlenebilir. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. 
Kütüphanenin koleksiyon oluşturmadaki temel hedefleri dört maddede toplanmıştır. 
1)Öğretimi ve entelektüel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap, dergi, elektronik bilgi kaynağı ve görsel-işitsel kaynağı sağlamak. 
2)Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak. 
3)Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak. 
4)Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak.

Kaynak Seçimi Kriterleri:

MADDE 29- (1) Satın alma veya bağış yoluyla Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynaklar, üniversitenin genel eğitim hedefine ve saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmalıdır. Bu doğrultuda kütüphane koleksiyonuna dâhil olacak kitapların aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekir.
a) Konu ve dil olarak Üniversitenin programlarına uygunluğu, b) Halen koleksiyonda, alandaki kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluğu, c) Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statüsü, d) Kaynağın maliyeti, e) Bibliyografyalarda kullanılmış olması, f) Üniversite üyelerinin önerileri, g) Yayınevinin güvenilirliği ve standartları, h) Fiziki formun uygunluğu.

Bağış Politikası

MADDE 30- (1)Kütüphaneye bağış yapılan kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyaller koleksiyon geliştirme politikası içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanının oluşturduğu 3 kişilik “Materyal Seçme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek kabul edilir. Komisyon yıl sonunda bir sonraki yıl için faaliyet göstermek üzere daire başkanının tespit edeceği üç kişiden oluşur.

MADDE 31-(1) Materyal seçimi ile ilgili ölçütler; 
a) Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır. 
b) Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır. 
c) Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez. 
d) Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez. 
e) İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağışı kabul edilemez. 
f) Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez. 
g) İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez. 
h) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. 
ı) Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir. 
i) Kütüphane, bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur. 
j) Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu yazılır.
k) Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte buluna-mazlar.

YÜRÜRLÜK-YÜRÜTME

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönerge senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü Yürütür.


Oluşturma: 25 Mayıs 2018